Quyết định về việc Thành lập Bộ phận Một Cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) thuộc Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

18-09-2020 11:06

Quyết định về việc Thành lập Bộ phận Một Cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) thuộc Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

/documents/3404436/0/625a+Q%C4%90-SVHTTDL.pdf/40181335-1203-4f39-a3df-318632adf871QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6171

Tổng truy cập: 323930