Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1071 QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động hợp đồng năm 2020 16/12/2020 Nguyễn Thị Mai
2 2013/KH-SVHTTDL Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020 01/10/2020 Nguyễn Thị Mai
3 1175 KH-SVHTTDL Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2020 18/06/2020 Nguyễn Thị Mai
4 610/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyển dụng đặc biệt viên chức tại trung tâm thể thao 07/04/2020 Nguyễn Thị Mai
5 515 SVHTTDL-TCPC V/v Nâng bậc lương, hưởng phụ cấp TNVK năm 2020 23/03/2020 Nguyễn Thị Mai
6 512/KH-SVHTTDL Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 20/03/2020 Nguyễn Thị Mai
7 287/KH-SVHTTDL Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở 19/02/2020 Nguyễn Thị Mai

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5709

Tổng truy cập: 649435