Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 213/QĐ- SVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 18/08/2021 Nguyễn Thị Mai
2 548/QĐ-SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung Đơn vị: Văn phòng Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 05/08/2021 Nguyễn Thị Mai
3 03/CKTC-ĐTXD Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 25/06/2021 Nguyễn Thị Mai
4 2012/2020 Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2020 20/12/2020 Nguyễn Thị Mai
5 12/2020 Công khai quản lý sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác năm 2020 20/12/2020 Nguyễn Thị Mai
6 960/QĐ-SVHTTDL Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 20/11/2020 Nguyễn Thị Mai
7 901-QĐ- SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung Đơn vị: Văn phòng Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 03/11/2020 Nguyễn Thị Mai
8 898/QĐ- SVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 02/11/2020 Nguyễn Thị Mai
9 874/QĐ- SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung Đơn vị: Văn phòng Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 29/10/2020 Nguyễn Thị Mai
10 873/QĐ- SVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 29/10/2020 Nguyễn Thị Mai
11 08/2020 Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước 20/08/2020 Nguyễn Thị Mai
12 214/QĐ-SVHTTDL Quyết định công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020 của đơn vị Văn phòng Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 31/03/2020 Nguyễn Thị Mai
13 196/QĐ- SVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020-Kinh phí tạm ứng, bổ sung của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 27/03/2020 Nguyễn Thị Mai
14 176 QĐ-SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 16/03/2020 Nguyễn Thị Mai
15 175/QĐ- SVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 16/03/2020 Nguyễn Thị Mai
16 142 QĐ-SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung của Văn phòng Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 27/02/2020 Nguyễn Thị Mai
17 86 QĐ-SVHTTDL Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung của Văn phòng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 21/02/2020 Nguyễn Thị Mai
18 85/QĐ- SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020- Bổ sung Đơn vị: của các đơn vị trực thuộc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên 21/02/2020 Nguyễn Thị Mai
19 243/TB-SVHTTDL Thông báo Về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 355/KL-STC 13/02/2020 Nguyễn Thị Mai
20 QĐ 49a QĐ-SVHTTDL Quyết định Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách nhà nước giao năm 2020 của đơn vị Văn phòng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 25/01/2020 Nguyễn Thị Mai

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6673

Tổng truy cập: 649476